CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỊA ỐC ĐÀ THÀNH ĐÔ

CẬP NHẬT DANH SÁCH CÁC LÔ CẦN BÁN TÀI ĐÀ NẴNG ĐẾN NGÀY 20-7-2020

Mô tả :
Nhiều hướng
Liên hệ
20-07-2020
100m2
Liên hệ
65
11.11 ngàn
Mô tả chi tiết:
                           
1. Đường Chưa đặt tên B2.21 lô 38 , khu Võ Chí Công Nối Dài , lòng đường 7m5 , Diện Tích 100,0m2 Lô Ống , Hướng TN , Giá TL Lh: NHI ĐT 0935564838         
2. Đường Chưa đặt tên B2.21 lô 38 , khu Võ Chí Công Nối Dài , lòng đường 7m5 , Diện Tích  Lô Ống , Hướng TN , Giá TL Lh: NI ĐT: 0905670994         
3. Đường Chưa đặt tên B2 33 lô 13 , khu Võ Chí Công Nối Dài , lòng đường 7m5 , Diện Tích 110,0m2 Lô Ống , Hướng TN , Giá 2,80Tỷ  Lh: LONG ĐT: 0707093948         
4. Đường Chưa đặt tên sl 01 lô 26 , khu Võ Chí Công Nối Dài , lòng đường 7m5 , Diện Tích 148,0m2 2 lô liền kề , Hướng TN , Giá 3,60Tỷ  Lh: VŨ ĐT: 0944711369         
5. Đường Chưa đặt tên B2.37 lô 31 , khu Võ Chí Công Nối Dài , lòng đường 7m5 , Diện Tích  Lô Ống , Hướng ĐN , Giá 2,75Tỷ  Lh: NI ĐT: 0905670994         
6. Đường Chưa đặt tên B2.29 lô 64 , khu Võ Chí Công Nối Dài , lòng đường 7m5 , Diện Tích 92,0m2 Lô Ống , Hướng ĐB , Giá 2,45Tỷ  Lh: HÙNG  ĐT: 0334555777         
7. Đường Chưa đặt tên lk3A  , khu Võ Chí Công Nối Dài , lòng đường 5m5 , Diện Tích 100,0m2 2 lô liền kề , Hướng ĐB , Giá 4,40Tỷ  Lh: VŨ ĐT: 0944711369         
8. Đường Chưa đặt tên  lô 6 , khu Nam Hòa Xuân , lòng đường 7m5 , Diện Tích 110,0m2 Lô Ống , Hướng ĐN , Giá TL Lh: CHUNG ĐT: 0934810600         
9. Đường Chưa đặt tên  lô 6 , khu Nam Hòa Xuân , lòng đường  , Diện Tích  2MT , Hướng  , Giá TL Lh: NI ĐT: 0905670994         
10. Đường Chưa đặt tên  lô 6 , khu Nam Hòa Xuân , lòng đường 7m5 , Diện Tích  Lô Ống , Hướng ĐN , Giá TL Lh: HIỀN ĐT: 0931935690         
11. Đường Chưa đặt tên  lô 6 , khu Nam Hòa Xuân , lòng đường 7m5 , Diện Tích  Lô Ống , Hướng  , Giá TL Lh: NI ĐT: 0905670994         
12. Đường Chưa đặt tên B2.53 lô 16 , khu Nam Hòa Xuân , lòng đường 7m5 , Diện Tích 105,0m2 Lô Ống , Hướng TB , Giá TL Lh: HIỀN ĐT: 0931935690         
13. Đường Chưa đặt tên B2.53 lô 16 , khu Nam Hòa Xuân , lòng đường 7m5 , Diện Tích 105,0m2 Lô Ống , Hướng TB , Giá TL Lh: HIỀN ĐT: 0931935690         
14. Đường Chưa đặt tên B2.47 lô 25 , khu Nam Hòa Xuân , lòng đường 7m5 , Diện Tích 105,0m2 Lô Ống , Hướng TB , Giá TL Lh: CHUNG ĐT: 0934810519         
15. Đường Chưa đặt tên B2.47 lô 25 , khu Nam Hòa Xuân , lòng đường 7m5 , Diện Tích  Lô Ống , Hướng TB , Giá TL Lh: NI ĐT: 0905670994         
16. Đường Chưa đặt tên B2.76 lô 27 , khu Nam Hòa Xuân , lòng đường 7m5 , Diện Tích 105,0m2 Lô Ống , Hướng TB , Giá TL Lh: NHI ĐT 0935564838         
17. Đường Chưa đặt tên B2.76 lô 27 , khu Nam Hòa Xuân , lòng đường 7m5 , Diện Tích  Lô Ống , Hướng TB , Giá TL Lh: NI ĐT: 0905670994         
18. Đường Chưa đặt tên B2.73 lô 53 , khu Nam Hòa Xuân , lòng đường 7m5 , Diện Tích 105,0m2 Lô Ống , Hướng ĐN , Giá TL Lh: CHUNG ĐT: 0934810614         
19. Đường Chưa đặt tên B2.73 lô 53 , khu Nam Hòa Xuân , lòng đường 7m5 , Diện Tích 110,0m2 Lô Ống , Hướng ĐN , Giá TL Lh: CHUNG ĐT: 0934810535         
20. Đường Chưa đặt tên B1 20 22 lô 6 , khu Nam Hòa Xuân , lòng đường 7m5 , Diện Tích 100,0m2 Lô Ống , Hướng ĐN , Giá 3,50Tỷ  Lh: VŨ ĐT: 0944711369         
21. Đường Chưa đặt tên B2.53 lô 7 , khu Nam Hòa Xuân , lòng đường 7m5 , Diện Tích 133,0m2 2MT , Hướng TB , Giá 4,40Tỷ  Lh: CHUNG ĐT: 0934810527         
22. Đường Chưa đặt tên B2.13 lô 8 , khu Nam Hòa Xuân , lòng đường 7m5 , Diện Tích 105,0m2 Lô Ống , Hướng TB , Giá 3,27Tỷ  Lh: HIỀN ĐT: 0931935690         
23. Đường Chưa đặt tên B2.37 lô 10 , khu Nam Hòa Xuân , lòng đường 7m5 , Diện Tích 105,0m2 Lô Ống , Hướng TB , Giá 2,95Tỷ  Lh: CHUNG ĐT: 0934810520         
24. Đường Chưa đặt tên B2.54 lô 10 , khu Nam Hòa Xuân , lòng đường 7m5 , Diện Tích 105,0m2 Lô Ống , Hướng TB , Giá 2,75Tỷ  Lh: NHI ĐT 0935564838         
25. Đường Chưa đặt tên B2.35 lô 11 , khu Nam Hòa Xuân , lòng đường 7m5 , Diện Tích 105,0m2 Lô Ống , Hướng TB , Giá 3,25Tỷ  Lh: LONG ĐT: 0707093947         
26. Đường Chưa đặt tên B2.135 lô 12 , khu Nam Hòa Xuân , lòng đường 7m5 , Diện Tích 100,0m2 Lô Ống , Hướng ĐN , Giá 3,10Tỷ  Lh: NHI ĐT 0935564838         
27. Đường Chưa đặt tên B2.72 lô 12 , khu Nam Hòa Xuân , lòng đường 7m5 , Diện Tích 100,0m2 Lô Ống , Hướng TB , Giá 3,00Tỷ  Lh: CHUNG ĐT: 0934810517         
28. Đường Chưa đặt tên B2.32 lô 14 , khu Nam Hòa Xuân , lòng đường 7m5 , Diện Tích 100,0m2 Lô Ống , Hướng ĐB , Giá 2,85Tỷ  Lh: LONG ĐT: 0707093932         
29. Đường Chưa đặt tên B2.42 lô 14 , khu Nam Hòa Xuân , lòng đường 7m5 , Diện Tích 105,0m2 Lô Ống , Hướng TB , Giá 3,10Tỷ  Lh: NI ĐT: 0905670994         
30. Đường Chưa đặt tên B2.58 lô 14 , khu Nam Hòa Xuân , lòng đường 7m5 , Diện Tích 105,0m2 Lô Ống , Hướng TB , Giá TL Lh: NI ĐT: 0905670994         
31. Đường Chưa đặt tên B2.93 15 , khu Nam Hòa Xuân , lòng đường 7m5 , Diện Tích  Lô Ống , Hướng TB , Giá 2,55Tỷ  Lh: HIẾU ĐT: 0935555254         
32. Đường Chưa đặt tên B2.16 lô 17 , khu Nam Hòa Xuân , lòng đường 7m5 , Diện Tích 105,0m2 Lô Ống , Hướng TB , Giá 3,30Tỷ  Lh: HÙNG  ĐT: 0334555777         
33. Đường Chưa đặt tên B2.40 lô 17 , khu Nam Hòa Xuân , lòng đường 7m5 , Diện Tích 105,0m2 Lô Ống , Hướng TB , Giá 3,07Tỷ  Lh: NHI ĐT 0935564838         
34. Đường Chưa đặt tên B2.74 lô 20 , khu Nam Hòa Xuân , lòng đường 7m5 , Diện Tích 105,0m2 Lô Ống , Hướng TB , Giá 2,80Tỷ  Lh: CHUNG ĐT: 0934810524         
35. Đường Chưa đặt tên B2.61 lô 22 , khu Nam Hòa Xuân , lòng đường 7m5 , Diện Tích  2MT , Hướng TN , Giá 3,40Tỷ  Lh: NI ĐT: 0905670994         
36. Đường Chưa đặt tên B2.65 lô 23 , khu Nam Hòa Xuân , lòng đường 7m5 , Diện Tích 105,0m2 Lô Ống , Hướng TB , Giá 2,91Tỷ  Lh: CHUNG ĐT: 0934810533         
37. Đường Chưa đặt tên B2.61 lô 23 , khu Nam Hòa Xuân , lòng đường 7m5 , Diện Tích 122,0m2 Lô Ống , Hướng TN , Giá 3,40Tỷ  Lh: NI ĐT: 0905670994         
38. Đường Chưa đặt tên B2.54 lô 23 , khu Nam Hòa Xuân , lòng đường 7m5 , Diện Tích  Lô Ống , Hướng TB , Giá 2,72Tỷ  Lh: NI ĐT: 0905670994         
39. Đường Chưa đặt tên B2.67 lô 27 , khu Nam Hòa Xuân , lòng đường 7m5 , Diện Tích 105,0m2 Lô Ống , Hướng TB , Giá 3,15Tỷ  Lh: Phương Trần ĐT: 0905540217         
40. Đường Chưa đặt tên B2.41 lô 27 , khu Nam Hòa Xuân , lòng đường 7m5 , Diện Tích 210,0m2 2 lô liền kề , Hướng TB , Giá 6,30Tỷ  Lh: HÙNG  ĐT: 0334555777         
41. Đường Chưa đặt tên B2.47 lô 28 , khu Nam Hòa Xuân , lòng đường 7m5 , Diện Tích 100,0m2 Lô Ống , Hướng TB , Giá 2,78Tỷ  Lh: CHUNG ĐT: 0934810598         
42. Đường Chưa đặt tên B2.107 lô 29 , khu Nam Hòa Xuân , lòng đường 7m5 , Diện Tích 100,0m2 Lô Ống , Hướng TN , Giá 3,45Tỷ  Lh: Phương Trần ĐT: 0905540178 ĐT: 0905540198         
43. Đường Chưa đặt tên B2.52  lô 29 , khu Nam Hòa Xuân , lòng đường 7m5 , Diện Tích 105,0m2 Lô Ống , Hướng TB , Giá 2,80Tỷ  Lh: NHI ĐT: 0764212281         
44. Đường Chưa đặt tên B2.83 lô 30 , khu Nam Hòa Xuân , lòng đường 10m5 , Diện Tích 100,0m2 Lô Ống , Hướng ĐB , Giá 3,15Tỷ  Lh: CHUNG ĐT: 0934810516         
45. Đường Chưa đặt tên B3.21  lô 30 , khu Nam Hòa Xuân , lòng đường 7m5 , Diện Tích 260,0m2 Lô Ống , Hướng ĐN , Giá 6,10Tỷ  Lh: NI ĐT: 0905670994         
46. Đường Chưa đặt tên B2.75 lô 34 , khu Nam Hòa Xuân , lòng đường 7m5 , Diện Tích 105,0m2 Lô Ống , Hướng TB , Giá 2,95Tỷ  Lh: NHI ĐT 0935564838         
47. Đường Chưa đặt tên B2.50 lô 36 , khu Nam Hòa Xuân , lòng đường 7m5 , Diện Tích 105,0m2 Lô Ống , Hướng TB , Giá 2,70Tỷ  Lh: CHUNG ĐT: 0934810530         
48. Đường Chưa đặt tên B2.30 lô 37 , khu Nam Hòa Xuân , lòng đường 7m5 , Diện Tích 100,0m2 Lô Ống , Hướng TN , Giá 2,90Tỷ  Lh: CHUNG ĐT: 0934810518         
49. Đường Chưa đặt tên B2.107 lô 39 , khu Nam Hòa Xuân , lòng đường 7m5 , Diện Tích 123,1m2 Lô Ống , Hướng ĐB , Giá 3,30Tỷ  Lh: NHI ĐT 0935564838         
50. Đường Chưa đặt tên B2.69 lô 41 , khu Nam Hòa Xuân , lòng đường 7m5 , Diện Tích 105,0m2 Lô Ống , Hướng TB , Giá 2,56Tỷ  Lh: CHUNG ĐT: 0934810516         
51. Đường Chưa đặt tên B2.41 lô 43 , khu Nam Hòa Xuân , lòng đường 7m5 , Diện Tích 105,0m2 Lô Ống , Hướng ĐN , Giá 3,40Tỷ  Lh: NHI ĐT 0935564838         
52. Đường Chưa đặt tên B2.94 lô 43 , khu Nam Hòa Xuân , lòng đường 7m5 , Diện Tích 105,0m2 Lô Ống , Hướng TB , Giá 2,58Tỷ  Lh: NHI ĐT 0935564838         
53. Đường Chưa đặt tên B2.53 lô 43 , khu Nam Hòa Xuân , lòng đường 7m5 , Diện Tích 110,0m2 Lô Ống , Hướng ĐN , Giá 2,63Tỷ  Lh: CHUNG ĐT: 0934810516         
54. Đường Chưa đặt tên B2.58 lô 48 , khu Nam Hòa Xuân , lòng đường 7m5 , Diện Tích 105,0m2 Lô Ống , Hướng TB , Giá 2,80Tỷ  Lh: CHUNG ĐT: 0934810531         
55. Đường Chưa đặt tên B2.91 51 , khu Nam Hòa Xuân , lòng đường 7m5 , Diện Tích  Lô Ống , Hướng ĐN , Giá 2,80Tỷ  Lh: HIẾU ĐT: 0935555254         
56. Đường Chưa đặt tên B2.44  lô 52 , khu Nam Hòa Xuân , lòng đường 7m5 , Diện Tích 105,0m2 Lô Ống , Hướng TB , Giá 2,80Tỷ  Lh: NHI ĐT 0935564838         
57. Đường Chưa đặt tên B2.16 lô 53 , khu Nam Hòa Xuân , lòng đường 7m5 , Diện Tích 105,0m2 Lô Ống , Hướng ĐB , Giá 3,80Tỷ  Lh: HÙNG  ĐT: 0334555777         
58. Đường Chưa đặt tên B2.57 lô 53 , khu Nam Hòa Xuân , lòng đường 7m5 , Diện Tích 105,0m2 Lô Ống , Hướng TB , Giá 2,80Tỷ  Lh: CHUNG ĐT: 0934810526         
59. Đường Chưa đặt tên B2.58 lô 53 , khu Nam Hòa Xuân , lòng đường 7m5 , Diện Tích  Lô Ống , Hướng TB , Giá 2,70Tỷ  Lh: HIỀN ĐT: 0931935690         
60. Đường Chưa đặt tên B2.58 54 , khu Nam Hòa Xuân , lòng đường 7m5 , Diện Tích  Lô Ống , Hướng TB , Giá 2,80Tỷ  Lh: HIẾU ĐT: 0935555254         
61. Đường Chưa đặt tên B2.151 lô 55 , khu Nam Hòa Xuân , lòng đường 7m5 , Diện Tích 105,0m2 Lô Ống , Hướng TN , Giá 3,06Tỷ  Lh: LONG ĐT: 0707093955         
62. Đường Chưa đặt tên B2.45 lô 55 , khu Nam Hòa Xuân , lòng đường 7m5 , Diện Tích 110,0m2 Lô Ống , Hướng ĐN , Giá 2,80Tỷ  Lh: NHI ĐT 0935564838         
63. Đường Chưa đặt tên B2.74 lô 55 , khu Nam Hòa Xuân , lòng đường 7m5 , Diện Tích  Lô Ống , Hướng TB , Giá 3,25Tỷ  Lh: NI ĐT: 0905670994         
64. Đường Chưa đặt tên B2.100 lô 59 , khu Nam Hòa Xuân , lòng đường 7m5 , Diện Tích 100,0m2 Lô Ống , Hướng TB , Giá 2,80Tỷ  Lh: VY ĐT: 0913647605         
65. Đường Chưa đặt tên B2.56 lô 59 , khu Nam Hòa Xuân , lòng đường 7m5 , Diện Tích 105,0m2 Lô Ống , Hướng TB , Giá 2,70Tỷ  Lh: LONG ĐT: 0707093926         
66. Đường Chưa đặt tên B2.56 lô 62 , khu Nam Hòa Xuân , lòng đường 7m5 , Diện Tích 105,0m2 Lô Ống , Hướng TB , Giá 2,72Tỷ  Lh: CHUNG ĐT: 0934810521         
67. Đường Chưa đặt tên B2.37 lô 63 , khu Nam Hòa Xuân , lòng đường 7m5 , Diện Tích 100,0m2 Lô Ống , Hướng ĐN , Giá 3,02Tỷ  Lh: NI ĐT: 0905670994         
68. Đường Chưa đặt tên B2.69 lô 65 , khu Nam Hòa Xuân , lòng đường 7m5 , Diện Tích 110,0m2 Lô Ống , Hướng ĐN , Giá 2,70Tỷ  Lh: CHUNG ĐT: 0934810616         
69. Đường Chưa đặt tên B2.17 lô 67 , khu Nam Hòa Xuân , lòng đường 7m5 , Diện Tích 105,0m2 Lô Ống , Hướng ĐN , Giá 3,20Tỷ  Lh: CHUNG ĐT: 0934810615         
70. Đường Chưa đặt tên B2.134 lô 67 , khu Nam Hòa Xuân , lòng đường 7m5 , Diện Tích 150,0m2 Lô Ống , Hướng ĐN , Giá 6,50Tỷ  Lh: CHUNG ĐT: 0934810516         
71. Đường Chưa đặt tên B2.79 lô 67 , khu Nam Hòa Xuân , lòng đường 7m5 , Diện Tích 155,5m2 2MT , Hướng TB , Giá 5,50Tỷ  Lh: CHUNG ĐT: 0934810522         
72. Đường Chưa đặt tên B2.56 lô 67 , khu Nam Hòa Xuân , lòng đường 7m5 , Diện Tích 222,6m2 2MT , Hướng TB , Giá 6,60Tỷ  Lh: CHUNG ĐT: 0934810516         
73. Đường Chưa đặt tên B2.59 lô 68 , khu Nam Hòa Xuân , lòng đường 10m5 , Diện Tích 107,5m2 Lô Ống , Hướng ĐB , Giá 4,00Tỷ  Lh: NHI ĐT 0935564838         
74. Đường Chưa đặt tên B2.39 lô 70 , khu Nam Hòa Xuân , lòng đường 7m5 , Diện Tích  Lô Ống , Hướng ĐN , Giá 3,01Tỷ  Lh: NI ĐT: 0905670994         
75. Đường Chưa đặt tên B2.101 lô 71 , khu Nam Hòa Xuân , lòng đường 7m5 , Diện Tích 110,0m2 Lô Ống , Hướng ĐN , Giá 2,90Tỷ  Lh: NHI ĐT 0935564838         
76. Đường Chưa đặt tên B2.53 lô 72 , khu Nam Hòa Xuân , lòng đường 7m5 , Diện Tích 110,0m2 Lô Ống , Hướng ĐN , Giá 2,75Tỷ  Lh: NHI ĐT 0935564838         
77. Đường Chưa đặt tên B2 129 lô 72 , khu Nam Hòa Xuân , lòng đường 7m5 , Diện Tích 122,0m2 Lô Ống , Hướng ĐN , Giá 2,95Tỷ  Lh: VŨ ĐT: 0944711369         
78. Đường Chưa đặt tên B2.93 lô 73 , khu Nam Hòa Xuân , lòng đường 7m5 , Diện Tích  Lô Ống , Hướng ĐN , Giá 2,66Tỷ  Lh: NI ĐT: 0905670994         
79. Đường Chưa đặt tên B2.54 lô 74 , khu Nam Hòa Xuân , lòng đường 10m5 , Diện Tích  Lô Ống , Hướng ĐN , Giá 3,50Tỷ  Lh: Phương Trần ĐT: 0905540178 ĐT: 0905540197         
80. Đường Chưa đặt tên B2.45 lô 75 , khu Nam Hòa Xuân , lòng đường 7m5 , Diện Tích 110,0m2 Lô Ống , Hướng ĐN , Giá 2,95Tỷ  Lh: NHI ĐT 0935564838         
81. Đường Chưa đặt tên B2.95 76 , khu Nam Hòa Xuân , lòng đường 7m5 , Diện Tích  Lô Ống , Hướng ĐN , Giá 2,65Tỷ  Lh: HIẾU ĐT: 0935555254         
82. Đường Chưa đặt tên B2.107 lô 77 , khu Nam Hòa Xuân , lòng đường 7m5 , Diện Tích 193,7m2 2MT , Hướng ĐB , Giá 6,10Tỷ  Lh: CHUNG ĐT: 0934810523         
83. Đường Chưa đặt tên B2.81 lô 78 , khu Nam Hòa Xuân , lòng đường  , Diện Tích  Lô Ống , Hướng TB , Giá 2,60Tỷ  Lh: HIỀN ĐT: 0931935690         
84. Đường Chưa đặt tên B2.84 lô 79 , khu Nam Hòa Xuân , lòng đường 10m5 , Diện Tích 105,0m2 Lô Ống , Hướng TN , Giá 3,15Tỷ  Lh: HÙNG  ĐT: 0334555777         
85. Đường Chưa đặt tên B2.92 lô 80 , khu Nam Hòa Xuân , lòng đường 7m5 , Diện Tích 100,0m2 Lô Ống , Hướng ĐN , Giá 2,85Tỷ  Lh: HIỀN ĐT: 0931935690         
86. Đường Chưa đặt tên B2.50 lô 80 , khu Nam Hòa Xuân , lòng đường 10m5 , Diện Tích 152,0m2 2MT , Hướng ĐB , Giá 7,40Tỷ  Lh: CHUNG ĐT: 0934810528         
87. Đường Chưa đặt tên B2.139  lô 85 , khu Nam Hòa Xuân , lòng đường 7m5 , Diện Tích 100,0m2 Lô Ống , Hướng ĐN , Giá 3,05Tỷ  Lh: Thanh Phương ĐT: 0796290405         
88. Đường Chưa đặt tên B2.139 lô 85 , khu Nam Hòa Xuân , lòng đường 7m5 , Diện Tích 105,0m2 Lô Ống , Hướng ĐN , Giá 3,05Tỷ  Lh: LONG ĐT: 0707093934         
89. Đường Chưa đặt tên B2.53 lô 89 , khu Nam Hòa Xuân , lòng đường 7m5 , Diện Tích 100,0m2 Lô Ống , Hướng TN , Giá 2,80Tỷ  Lh: CHUNG ĐT: 0934810529         
90. Đường Chưa đặt tên B2.92 lô 89 , khu Nam Hòa Xuân , lòng đường 7m5 , Diện Tích 105,0m2 Lô Ống , Hướng ĐN , Giá 2,80Tỷ  Lh: CHUNG ĐT: 0934810534         
91. Đường Chưa đặt tên B2.140 lô 131 , khu Nam Hòa Xuân , lòng đường 7m5 , Diện Tích 105,0m2 Lô Ống , Hướng ĐN , Giá 3,12Tỷ  Lh: NI ĐT: 0905670994         
92. Đường Chưa đặt tên B2.140 lô 132 , khu Nam Hòa Xuân , lòng đường 7m5 , Diện Tích  Lô Ống , Hướng  , Giá 3,17Tỷ  Lh: NI ĐT: 0905670994         
93. Đường Chưa đặt tên B2.95  , khu Nam Hòa Xuân , lòng đường 10m5 , Diện Tích 200,0m2 2 lô liền kề , Hướng TB , Giá 6,30Tỷ  Lh: NI ĐT: 0905670994         
94. Đường 29/3 (Đường Dây Điện) B1.46 lô 7 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 36m , Diện Tích 201,0m2 2MT , Hướng ĐN , Giá 11,00Tỷ  Lh: CHUNG ĐT: 0934810606         
95. Đường 29/3 (Đường Dây Điện) B1. 46 lô 7 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 36m , Diện Tích 202,0m2 2MT , Hướng ĐN , Giá 11,00Tỷ  Lh: VŨ ĐT: 0944711369         
96. Đường 29/3 (Đường Dây Điện) B1.46 lô 11 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 36m , Diện Tích 100,0m2 Lô Ống , Hướng ĐN , Giá 4,55Tỷ  Lh: CHUNG ĐT: 0934810580         
97. Đường 29/3 (Đường Dây Điện) B1.77 27 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 36m , Diện Tích lô 118 Lô Ống , Hướng ĐN , Giá 4,50Tỷ  Lh: HIẾU ĐT: 0935555254         
98. Đường 29/3 (Đường Dây Điện) B1.127 lô 42 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 36m , Diện Tích 179,0m2 2MT , Hướng TB , Giá 10,00Tỷ  Lh: VŨ ĐT: 0944711369         
99. Đường 29/3 (Đường Dây Điện) B1.48 44 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 7m5 , Diện Tích  Lô Ống , Hướng TB , Giá 4,35Tỷ  Lh: HIẾU ĐT: 0935555254         
100. Đường 29/3 (Đường Dây Điện) B1.76 lô 55 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 36m , Diện Tích  Lô Ống , Hướng TB , Giá 4,55Tỷ  Lh: NI ĐT: 0905670994         
101. Đường 29/3 (Đường Dây Điện) B1.48 lô 58 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 36m , Diện Tích 100,0m2 Lô Ống , Hướng TB , Giá 4,25Tỷ  Lh: VŨ ĐT: 0944711369         
102. Đường Bùi Công Trừng B1.42 lô 53 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 7m5 , Diện Tích 100,0m2 Lô Ống , Hướng ĐB , Giá TL Lh: HÙNG  ĐT: 0334555777         
103. Đường Bùi Công Trừng B1.42 lô 53 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 7m5 , Diện Tích 100,0m2 Lô Ống , Hướng ĐB , Giá TL Lh: HIỀN ĐT: 0931935690         
104. Đường Bùi Công Trừng B1.36 lô 96 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường  , Diện Tích 100,0m2 Lô Ống , Hướng  , Giá TL Lh: HUỆ PHƯƠNG ĐT: 763842387         
105. Đường Bùi Công Trừng B1.36 96 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 7m5 , Diện Tích  Lô Ống , Hướng ĐB , Giá TL Lh: HIẾU ĐT: 0935555254         
106. Đường Bùi Công Trừng B1.97 lô 25 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 7m5 , Diện Tích 100,0m2 Lô Ống , Hướng TN , Giá 3,40Tỷ  Lh: HÙNG  ĐT: 0334555777         
107. Đường Bùi Công Trừng B1.36 lô 97 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 7m5 , Diện Tích 100,0m2 Lô Ống , Hướng TN , Giá 3,25Tỷ  Lh: NHÀN ĐT: 0905419222         
108. Đường Bùi Thiện Ngộ B1.13 lô 15 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 7m5 , Diện Tích 100,0m2 Lô Ống , Hướng TN , Giá TL Lh: NHÀN ĐT: 0905419222         
109. Đường Bùi Thiện Ngộ B1.13 lô 15 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 7m5 , Diện Tích 100,0m2 Lô Ống , Hướng TN , Giá TL Lh: HUỆ PHƯƠNG ĐT: 0763842387         
110. Đường Bùi Thiện Ngộ B1.23 lô 17 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 7m5 , Diện Tích 100,0m2 Lô Ống , Hướng TN , Giá TL Lh: HÙNG  ĐT: 0334555777         
111. Đường Bùi Thiện Ngộ B1.23 lô 17 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 7m5 , Diện Tích 100,0m2 Lô Ống , Hướng TN , Giá TL Lh: NHÀN ĐT: 0942199246         
112. Đường Bùi Thiện Ngộ B1.23 lô 17 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 7m5 , Diện Tích 101,0m2 Lô Ống , Hướng TN , Giá TL Lh: CHUNG ĐT: 0934810516         
113. Đường Bùi Thiện Ngộ B1.40 lô 51 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 7m5 , Diện Tích 97,0m2 Lô Ống , Hướng TN , Giá TL Lh: NI ĐT: 0905670994         
114. Đường Bùi Thiện Ngộ B1.40 51 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 7m5 , Diện Tích lô 97 Lô Ống , Hướng TN , Giá TL Lh: HIẾU ĐT: 0935555274         
115. Đường Bùi Thiện Ngộ B1.40 lô 51 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 7m5 , Diện Tích 97,2m2 Lô Ống , Hướng TN , Giá TL Lh: HUỆ PHƯƠNG ĐT: 0763842387         
116. Đường Bùi Thiện Ngộ B1.40 lô 51 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 7m5 , Diện Tích 100,0m2 Lô Ống , Hướng TN , Giá TL Lh: NHÀN ĐT: 0905419222         
117. Đường Bùi Thiện Ngộ B1.40 lô 51 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 7m5 , Diện Tích 97.5 Lô Ống , Hướng TN , Giá TL Lh: HUỆ PHƯƠNG ĐT: 763842387         
118. Đường Bùi Thiện Ngộ B1.23 lô 53 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 7m5 , Diện Tích 100,0m2 Lô Ống , Hướng TN , Giá TL Lh: CHUNG ĐT: 0934810618         
119. Đường Bùi Thiện Ngộ B1.23 lô 53 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 7m5 , Diện Tích 100,0m2 Lô Ống , Hướng TN , Giá TL Lh: NHÀN ĐT: 0905419222         
120. Đường Bùi Thiện Ngộ B1.23 lô 53 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 7m5 , Diện Tích 100,0m2 Lô Ống , Hướng TN , Giá TL Lh: Phương Trần ĐT: 0905540178 ĐT: 0905540176         
121. Đường Bùi Thiện Ngộ B1.23 lô 53 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 7m5 , Diện Tích  Lô Ống , Hướng  , Giá TL Lh: NI ĐT: 0905670994         
122. Đường Bùi Thiện Ngộ B1.21 lô 111 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 7m5 , Diện Tích 100,0m2 Lô Ống , Hướng ĐB , Giá TL Lh: HÙNG  ĐT: 0334555777         
123. Đường Bùi Thiện Ngộ B1.21 lô 111 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 7m5 , Diện Tích 100,0m2 Lô Ống , Hướng ĐB , Giá TL Lh: NHÀN ĐT: 0905419222         
124. Đường Bùi Thiện Ngộ B1.21 lô 111 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 7m5 , Diện Tích 100,0m2 Lô Ống , Hướng  , Giá TL Lh: HUỆ PHƯƠNG ĐT: 763842387         
125. Đường Bùi Thiện Ngộ B1.23 40 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 7m5 , Diện Tích lô 100 Lô Ống , Hướng TN , Giá 2,95Tỷ  Lh: HIẾU ĐT: 0935555275         
126. Đường Bùi Thiện Ngộ B1.90 81 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 7m5 , Diện Tích lô 100 Lô Ống , Hướng TB , Giá 3,40Tỷ  Lh: HIẾU ĐT: 0935555263         
127. Đường Bùi Thiện Ngộ B1.90 lô 94 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 7m5 , Diện Tích 100,0m2 Lô Ống , Hướng TB , Giá 3,45Tỷ  Lh: CHUNG ĐT: 0934810619         
128. Đường Bùi Thiện Ngộ B1.20 lô 107 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 7m5 , Diện Tích 100,0m2 Lô Ống , Hướng ĐB , Giá 3,20Tỷ  Lh: NHÀN ĐT: 0905419222         
129. Đường Bùi Thiện Ngộ B1.15  , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 7m5 , Diện Tích 100,0m2 2MT , Hướng TB , Giá TL Lh: CHUNG ĐT: 0934810555         
130. Đường Bùi Trang Chước B1.18 lô 13 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 10m5 , Diện Tích 100,0m2 Lô Ống , Hướng TN , Giá TL Lh: NHÀN ĐT: 0905419222         
131. Đường Bùi Trang Chước B1.18 lô 13 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 10m5 , Diện Tích  Lô Ống , Hướng TN , Giá TL Lh: NI ĐT: 0905670994         
132. Đường Bùi Trang Chước B1.41 lô 22 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 10m5 , Diện Tích 100,0m2 Lô Ống , Hướng ĐB , Giá TL Lh: VŨ ĐT: 0944711369         
133. Đường Bùi Trang Chước B1.41 lô 22 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 10m5 , Diện Tích 100,0m2 Lô Ống , Hướng ĐB , Giá TL Lh: NHÀN ĐT: 0905419222         
134. Đường Bùi Trang Chước B1.41 lô 22 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 10m5 , Diện Tích 100,0m2 Lô Ống , Hướng ĐB , Giá TL Lh: NHÀN ĐT: 0905419222         
135. Đường Bùi Trang Chước B1.42 lô 84 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 10m5 , Diện Tích 100,0m2 Lô Ống , Hướng TÂY , Giá TL Lh: LONG ĐT: 0707093931         
136. Đường Bùi Trang Chước B1.42 lô 84 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 10m5 , Diện Tích 100,0m2 Lô Ống , Hướng TN , Giá TL Lh: CHUNG ĐT: 0934810597         
137. Đường Bùi Trang Chước B1.42 lô 84 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 10m5 , Diện Tích 100,0m2 Lô Ống , Hướng TN , Giá TL Lh: NHÀN ĐT: 0905419222         
138. Đường Bùi Trang Chước B1.42 lô 84 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 10m5 , Diện Tích 100,0m2 Lô Ống , Hướng  , Giá TL Lh: HUỆ PHƯƠNG ĐT: 763842387         
139. Đường Bùi Trang Chước B1.19 lô 103 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 10m5 , Diện Tích 100,0m2 Lô Ống , Hướng ĐB , Giá TL Lh: NHÀN ĐT: 0905419222         
140. Đường Bùi Trang Chước B1.19 lô 103 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 7m5 , Diện Tích 100,0m2 Lô Ống , Hướng ĐB , Giá TL Lh: NI ĐT: 0905670994         
141. Đường Bùi Trang Chước  lô 6 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 10m5 , Diện Tích   , Hướng  , Giá TL Lh: HIỀN ĐT: 0931935690         
142. Đường Bùi Trang Chước B1. 18 lô 13 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 10m5 , Diện Tích 100,0m2 Lô Ống , Hướng TN , Giá 3,65Tỷ  Lh: VŨ ĐT: 0944711369         
143. Đường Bùi Trang Chước B1.18  lô 13 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 10m5 , Diện Tích 100,0m2 Lô Ống , Hướng TN , Giá 3,75Tỷ  Lh: HÙNG  ĐT: 0334555777         
144. Đường Bùi Trang Chước B1.25 lô 18 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 10m5 , Diện Tích 100,0m2 2 lô liền kề , Hướng TB , Giá 3,75Tỷ  Lh: HIỀN ĐT: 0931935690         
145. Đường Bùi Trang Chước B1.41  lô 22 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 10m5 , Diện Tích 100,0m2 Lô Ống , Hướng ĐB , Giá 4,20Tỷ  Lh: NI ĐT: 0905670994         
146. Đường Bùi Trang Chước B1.15 lô 27 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 10m5 , Diện Tích 100,0m2 Lô Ống , Hướng ĐB , Giá 3,70Tỷ  Lh: NHÀN ĐT: 0905419222         
147. Đường Bùi Trang Chước B1.34 lô 43 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 10m5 , Diện Tích 179,0m2 2MT , Hướng TN , Giá 8,30Tỷ  Lh: NHÀN ĐT: 0905419222         
148. Đường Bùi Trang Chước B2.34 lô 43 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 10m5 , Diện Tích 179,0m2 2MT , Hướng TN , Giá 8,20Tỷ  Lh: NI ĐT: 0905670994         
149. Đường Bùi Trang Chước B1.25 58 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 10m5 , Diện Tích lô 100 Lô Ống , Hướng TN , Giá 3,62Tỷ  Lh: HIẾU ĐT: 0935555259         
150. Đường Chế Viết Tấn B1.79 lô 74 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 7m5 , Diện Tích 100,0m2 Lô Ống , Hướng TB , Giá 3,50Tỷ  Lh: HÙNG  ĐT: 0334555777         
151. Đường Chưa đặt tên B1.79 lô 55 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 7m5 , Diện Tích 100,0m2 Lô Ống , Hướng ĐN , Giá TL Lh: HÙNG  ĐT: 0334555777         
152. Đường Chưa đặt tên B1.79 55 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 7m5 , Diện Tích  Lô Ống , Hướng ĐN , Giá TL Lh: HIẾU ĐT: 0935555254         
153. Đường Chưa đặt tên B1.147 lô 83 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 7m5 , Diện Tích 100,0m2 Lô Ống , Hướng ĐN , Giá TL Lh: HÙNG  ĐT: 0334555777         
154. Đường Chưa đặt tên B1.147 lô 83 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 7m5 , Diện Tích 100,0m2 Lô Ống , Hướng ĐN , Giá TL Lh: CHUNG ĐT: 0934810553         
155. Đường Chưa đặt tên B1.147 lô 83 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 7m5 , Diện Tích 100,0m2 Lô Ống , Hướng ĐN , Giá TL Lh: CHUNG ĐT: 0934810554         
156. Đường Chưa đặt tên 0 lô 6 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 10m5 , Diện Tích  Lô Ống , Hướng TN , Giá 0,00Tỷ  Lh: CHUNG ĐT: 0934810516         
157. Đường Chưa đặt tên B1.154 lô 7 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường  , Diện Tích 100,0m2 Lô kẹp cống , Hướng  , Giá 3,30Tỷ  Lh: HUỆ PHƯƠNG ĐT: 763842387         
158. Đường Chưa đặt tên B1.154 lô 12 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường  , Diện Tích 100,0m2 Lô Ống , Hướng  , Giá 3,13Tỷ  Lh: HUỆ PHƯƠNG ĐT: 763842387         
159. Đường Chưa đặt tên B1.67 lô 13 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 7m5 , Diện Tích  Lô Ống , Hướng ĐN , Giá 3,23Tỷ  Lh: NI ĐT: 0905670994         
160. Đường Chưa đặt tên B1.136 lô 23 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 7m5 , Diện Tích 100,0m2 Lô Ống , Hướng ĐN , Giá 3,50Tỷ  Lh: HÙNG  ĐT: 0334555777         
161. Đường Chưa đặt tên B1.147 lô 23 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 7m5 , Diện Tích 100,0m2 Lô Ống , Hướng TB , Giá 3,55Tỷ  Lh: CHUNG ĐT: 0934810552         
162. Đường Chưa đặt tên B1.148 32 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 7m5 , Diện Tích  2 lô liền kề , Hướng ĐB , Giá 7,00Tỷ  Lh: HIẾU ĐT: 0935555254         
163. Đường Chưa đặt tên B1.147 47 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 7m5 , Diện Tích lô 100 Lô Ống , Hướng TB , Giá 3,45Tỷ  Lh: HIẾU ĐT: 0935555258         
164. Đường Chưa đặt tên B1.136 lô 70 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 7m5 , Diện Tích 100,0m2 Lô Ống , Hướng TB , Giá 3,45Tỷ  Lh: NHÀN ĐT: 0905419222         
165. Đường Chưa đặt tên B1.91 lô 71 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 7m5 , Diện Tích 100,0m2 Lô Ống , Hướng TB , Giá 3,30Tỷ  Lh: HÙNG  ĐT: 0334555777         
166. Đường Chưa đặt tên B1.147 lô 82 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 7m5 , Diện Tích 100,0m2 Lô Ống , Hướng ĐN , Giá 3,50Tỷ  Lh: HÙNG  ĐT: 0334555777         
167. Đường Chưa đặt tên B1.146 85 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 7m5 , Diện Tích lô 100 Lô Ống , Hướng TB , Giá 3,45Tỷ  Lh: HIẾU ĐT: 0935555277         
168. Đường Chưa đặt tên B1.79 lô 92 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 7m5 , Diện Tích 100,0m2 Lô Ống , Hướng TB , Giá 3,60Tỷ  Lh: NHÀN ĐT: 0905419222         
169. Đường Chưa đặt tên B1.79  lô 92 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 7m5 , Diện Tích 100,0m2 Lô Ống , Hướng TB , Giá 3,60Tỷ  Lh: NI ĐT: 0905670994         
170. Đường Chưa đặt tên B1.131 lô 112 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 7m5 , Diện Tích 100,0m2 Lô Ống , Hướng TN , Giá 3,70Tỷ  Lh: CHUNG ĐT: 0934810622         
171. Đường Chưa đặt tên B1.77 115 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 7m5 , Diện Tích lô 100 Lô Ống , Hướng TB , Giá 3,37Tỷ  Lh: HIẾU ĐT: 0935555279         
172. Đường Diên Hồng B1.59 lô 94 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 36m , Diện Tích 100,0m2 Lô Ống , Hướng ĐB , Giá TL Lh: CHUNG ĐT: 0934810620         
173. Đường Diên Hồng B1.59 lô 94 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 7m5 , Diện Tích 100,0m2 Lô Ống , Hướng ĐB , Giá TL Lh: HUỆ PHƯƠNG ĐT: 763842387         
174. Đường Diên Hồng B1.64  , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 36m , Diện Tích 100,0m2 2 lô liền kề , Hướng TN , Giá TL Lh: VŨ ĐT: 0944711369         
175. Đường Diên Hồng B1.64  , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 36m , Diện Tích 200,0m2 2 lô liền kề , Hướng TN , Giá TL Lh: CHUNG ĐT: 0934810516         
176. Đường Diên Hồng B1.61 lô 32 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 7m5 , Diện Tích 100,0m2 Lô Ống , Hướng TN , Giá 4,10Tỷ  Lh: NHÀN ĐT: 0905419222         
177. Đường Diên Hồng B1.60 lô 39 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 36m , Diện Tích  Lô Ống , Hướng TN , Giá 3,98Tỷ  Lh: NI ĐT: 0905670994         
178. Đường Diên Hồng B1.59 lô 101 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 36m , Diện Tích 100,0m2 Lô Ống , Hướng ĐB , Giá 3,80Tỷ  Lh: NI ĐT: 0905670994         
179. Đường Diệp Minh Châu B1.20 lô 88 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 7m5 , Diện Tích 100,0m2 Lô Ống , Hướng ĐB , Giá TL Lh: NHÀN ĐT: 0905419222         
180. Đường Diệp Minh Châu B1.20 88 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 7m5 , Diện Tích lô 100 Lô Ống , Hướng ĐB , Giá TL Lh: HIẾU ĐT: 0935555255         
181. Đường Diệp Minh Châu B1.20 88 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 7m5 , Diện Tích lô 100 Lô Ống , Hướng ĐB , Giá TL Lh: HIẾU ĐT: 0935555254         
182. Đường Diệp Minh Châu B1.20 lô 88 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 7m5 , Diện Tích 100,0m2 Lô Ống , Hướng ĐB , Giá TL Lh: Phương Trần ĐT: 0905540178 ĐT: 0905540186         
183. Đường Diệp Minh Châu B1.20 lô 88 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 7m5 , Diện Tích 100,0m2 Lô Ống , Hướng ĐB , Giá TL Lh: NHI ĐT 0935564838         
184. Đường Diệp Minh Châu B1.20 lô 88 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 7m5 , Diện Tích 100,0m2 Lô Ống , Hướng ĐN , Giá TL Lh: HÙNG  ĐT: 0334555777         
185. Đường Diệp Minh Châu B1.20 lô 98 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 7m5 , Diện Tích 100,0m2 Lô Ống , Hướng ĐB , Giá TL Lh: HÙNG  ĐT: 0334555777         
186. Đường Diệp Minh Châu B1.20 98 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 7m5 , Diện Tích lô 100 Lô Ống , Hướng ĐB , Giá TL Lh: HIẾU ĐT: 0935555254         
187. Đường Diệp Minh Châu B1.24 lô 46 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 7m5 , Diện Tích 100,0m2 Lô Ống , Hướng TN , Giá 2,90Tỷ  Lh: HÙNG  ĐT: 0334555777         
188. Đường Diệp Minh Châu B1.24 lô 59 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 7m5 , Diện Tích   , Hướng  , Giá 3,00Tỷ  Lh: Phương Trần ĐT: 0905540178 ĐT: 0905540205         
189. Đường Diệp Minh Châu B1.20 lô 79 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 7m5 , Diện Tích 100,0m2 Lô Ống , Hướng ĐB , Giá 3,15Tỷ  Lh: NHÀN ĐT: 0905419222         
190. Đường Diệp Minh Châu B1.20  98 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 7m5 , Diện Tích lô 100 Lô Ống , Hướng ĐB , Giá 3,05Tỷ  Lh: HIẾU ĐT: 0935555254         
191. Đường Diệp Minh Châu B1.23 lô 106 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 7m5 , Diện Tích  Lô Ống , Hướng ĐB , Giá 3,30Tỷ  Lh: NI ĐT: 0905670994         
192. Đường Diệp Minh Châu B1.23 130 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 7m5 , Diện Tích lô 168 2MT , Hướng TN , Giá 6,60Tỷ  Lh: HIẾU ĐT: 0935555264         
193. Đường Đậu Quang Lĩnh B1.119 lô 76 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 7m5 , Diện Tích 100,0m2 Lô Ống , Hướng  , Giá TL Lh: Phương Trần ĐT: 0905540178 ĐT: 0905540211         
194. Đường Đậu Quang Lĩnh B1.119 lô 76 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 7m5 , Diện Tích 100,0m2 Lô Ống , Hướng  , Giá TL Lh: HUỆ PHƯƠNG ĐT: 763842387         
195. Đường Đậu Quang Lĩnh B1.119 76 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 7m5 , Diện Tích  Lô Ống , Hướng TB , Giá TL Lh: HIẾU ĐT: 0935555254         
196. Đường Đậu Quang Lĩnh B1.119 lô 77 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 7m5 , Diện Tích 100,0m2 Lô Ống , Hướng  , Giá TL Lh: Phương Trần ĐT: 0905540178 ĐT: 0905540212         
197. Đường Đậu Quang Lĩnh B1.119 lô 77 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 7m5 , Diện Tích 100,0m2 Lô Ống , Hướng  , Giá TL Lh: HUỆ PHƯƠNG ĐT: 763842387         
198. Đường Đậu Quang Lĩnh B1.119 lô 77 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 7m5 , Diện Tích 200,0m2 2 lô liền kề , Hướng ĐB , Giá TL Lh: HÙNG  ĐT: 0334555777         
199. Đường Đậu Quang Lĩnh B1.119 77 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 7m5 , Diện Tích  Lô Ống , Hướng TB , Giá TL Lh: HIẾU ĐT: 0935555254         
200. Đường Đậu Quang Lĩnh B1.106 23 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 7m5 , Diện Tích lô 100 Lô Ống , Hướng ĐN , Giá 3,15Tỷ  Lh: HIẾU ĐT: 0935555254         
201. Đường Đậu Quang Lĩnh B1.105 49 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 7m5 , Diện Tích lô 100 Lô Ống , Hướng TB , Giá 3,10Tỷ  Lh: HIẾU ĐT: 0935555266         
202. Đường Đậu Quang Lĩnh B1.119 lô 84 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 5m5 , Diện Tích  2 lô liền kề , Hướng TB , Giá 6,00Tỷ  Lh: NI ĐT: 0905670994         
203. Đường Đậu Quang Lĩnh B1.119 lô 97 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 7m5 , Diện Tích 100,0m2 Lô Ống , Hướng TB , Giá 2,90Tỷ  Lh: HÙNG  ĐT: 0334555777         
204. Đường Đinh Văn Chấp B1.39 lô 12 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 7m5 , Diện Tích 100,0m2 Lô Ống , Hướng ĐB , Giá TL Lh: NHÀN ĐT: 0905419222         
205. Đường Đinh Văn Chấp B1.39 lô 12 , khu Nam Cầu Nguyễn Tri Phương , lòng đường 7m5 , Diện Tích 122,2m2 Lô Ống , Hướng ĐB , Giá TL Lh: HUỆ PHƯƠNG ĐT: 0763842387         
206. Đường Đinh Văn Chấp B1.39 lô 24 , khu Nam Cầu Ngu
  • HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT FACEBOOK
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT
Gọi cho chúng tôi